MOGUĆNOST PRIMENE GEODETSKIH PODATAKA PRI
GEORADARSKIM ISTRAŽIVANJIMA

Petar Lazić, Dragana Jovanović

Geomagnetski zavod, Grocka - Beograd

1. Georadarska metoda istraživanja

Ubrzan razvoj geofizičkih metoda istraživanja doveo je do njihove veće primene u kompleksnim istraživanjima. Geomagnetski zavod osim osnovnih delatnosti primenjuje i georadarsku metodu.

Georadarska metoda spada u grupu sofisticiranih elektromagnetskih metoda i novijeg je datuma (u upotrebi je oko 15 godina), koja po načinu rada umnogome podseća na klasični radar. Georadarska merenja se izvode upotrebom georadarskog sistema SIR-8. Sistem se sastoji od centralne jedinice, kolor monitora, kompleta antena različitih frekvencija, hard-diska za memorisanje podataka, sistema kablova za povezivanje i napajanje (slika 1).

Slika 1

Georadarska metoda predstavlja jednu od najsavremenijih geofizičkih metoda, koja je na osnovu svojih karakteristika našla veliku primenu.

Osnovne karakteristike georadarske metode su sledeće:
- visoka preciznost dobijenih podataka;
- kontinualno snimanje;
- najvećom rezolucijom snimanja (najvećim brojem registrovanih podataka po jednom metru, kao i mogućnošću uočavanja najsitnijih detalja);
- potpuno je nedestruktivna (ne oštećuje ispitivani objekat);
- prikupljanje podataka se obavlja veoma brzo;
- georadarska metoda predstavlja jednu od najjeftinijih metoda ispitivanja tla;
- istraživanje nema štetno dejstvo za okolinu i izvršioce posla.

2. Osnovna ograničenja georadarske metode

Georadarska metoda kao i sve druge geofizičke metode ima i i svojih ograničenja. Osnovno ograničenje metode se zasniva na činjenici da elektromagnetski talasi slabije prodiru kroz materijale kao što su glina, slana voda, guma i slično zbog čega u ovim uslovima treba izbegavati primenu georadarske metode.

Osnovna ograničenja georadarske metode su:
- ograničenost u prisustvu stenskih masa i materijala u koje elektromagnetski talasi slabije prodiru, kao što su gline, slana voda, guma i slično;
- relativno mala dubina prodiranja elektromagnetskih talasa u tlo;
- teškoće u iterpretaciji ukoliko se elektromagnetskih talasa u tlo;
- teškoće u iterpretaciji ukoliko se ne raspolaže etalonskim podacima za korelaciju;
- nedostatak podataka koji bi se mogli prevesti u kvantitativne parametre fizičkih i mehaničkih svojstava sredina;
- potrebno je da teren bude dobro pripremljen i po mogućnosti što ravniji s ozirom da se radi on kontinualnim snimanjima

3. Princip rada georadara

Princip rada georadara se zasniva na emitovanju elektromagnetskih talasa između 80MHz do 1GHz antene, i onda registruje reflektovane talase u kratkim vremenskim intervalima.

Elektronsko kolo unutar centralne jedinice generiše impulse koji se preko kablova dovode do predajne antene. Zatim se ti impulsi preko predajne antene (slika 2) usmeravaju u ispitivani poluprostor.


Slika 2

Elektromagnetski talasi u poluprostoru nailaze na materijale različitih dielektričnih osobina. Na mestima gde talas dospeva do granica sa različitim dielektričnim konstantama, jedan deo energije se reflektuje od graničnih ravni i detektuje na površini pomoću prijemene antene. Primljeni signali se preko sistema kablova šalju do centralne jedinice gde se obrađuju i prikazuju na kolor monitoru i direkno registruju na magnetnoj traci. Horizontalna osa na monitoru predstavlja rastojanje duž profila koje prelazi antena na površini terena. Vertikalna osa odražava vreme koje je talasu potrebno da preko predajne antene prodre u poluprostor, odbije se od neke granične ravni (ili objekta) i dospe do prijemne antene. U ovom georadarskom sistemu jedna antena je istovremeno prijemna i predajna antena.

Na nekoj granici u ispitivanom poluprostoru, jedan deo energije prolazi kroz graničnu ravan podinske sredine a drugi deo se reflektuje i stiže do prijemne antene. Razlika u dielektričnim osobinama dve sredine u kontaktu određuje odnos reflektovane i refraktovane energije. Jačina refleksije se određena razlikom u dielektričnim osobinama dva sloja u kontaktu, i definiše se koeficijentom refleksije.

4. Prikupljanje georadarskih podataka

Postoji nekoliko različitih metoda prikupljanja georadarskih podataka. Jedna od najčešćih podrazumeva georadarske jedinice po tlu ili vučenje georadarske jedinice iza vozila, duž unapred utvrđenih trasa. Dok se georadarska jedinica kreće duž profila, energetski impulsi se emituju iz predajnog dela antene i registruju u prijemnom delu antene. Prijemna antena šalje primljene signale u centralnu jedinicu. Georadarski podaci su snimljeni na magnetnoj traci. U toku snimanja rezultati su odmah vidljivi na ekranu, tako da se može pratiti tok snimanja i vršiti progušćavanje snimanja, promena pojačanja, promena dubinskog zahvata, kao i druge korekcije.

Najvažnije komponente koje treba razmotriti pri sakupljanju georadarskih podataka su:
- tip antene koja se koristi od koje će zavisiti dubina do koje signal dospeva,
- dostupni opseg frekvence elekrtomagnetskih impulsa iz georadarske jedinice,
- određivanje trase i gustine georadarskih profila (u zavissnosti od onoga što želimo da detektujemo).

6. Mogućnosti primene georadarske metode

Na osnovu navedenih karakteristika georadarska metoda je našla primenu u ispitivanju mnogih oblasti privrede, nauke i ljudske aktivnosti.

Neke od najznačajnijih primena su sledeće:
- kod svih vrsta građevinskih objekata za ispitivanje terena pre početka gradnje u fazi projektovanja, kao kontrolna metoda izvršene gradnje (stanje betona, kontakt betona i tla, kontrola postavljanja armature, sleganje terena...), za kotrolu objekata u toku eksploatacije i prilikom sanacije mogućih oštećenja;

Slika 3a

- kod kapitalnih objekata kao što su brane, hidroelektrane, termoelektrane, tuneli i mostovi;
- kod saobraćajnih objekata i to: aerodroma, autoputeva, železničkih pruga i metroa; kod aerodrmskih pisti georadarska ispitivanja detektuju moguća oštećenja u betonskoj konstrukciji piste, tamponskom sloju ili podlozi; kod autoputeva moguće je odrediti granicu asfalta i podloge (slika 3a i 3b), kao i podloge i osnovnog tla;

Slika 3b

- u arheologiji pre početka iskopavanja, za okonturivanje nalazišta u toku samog iskopavanja kako bi se ukazalo na fine detalje;
- kod ispitivanja komunalne infrastrukture, georadar se koristi za detektovanje mogućih cevi (metaličnih, azbestnih, PVC, keramičkih), PTT kablova, kao i mesta mogućih havarijskih oštećanja;
- u vojne svrhe za detektovanje minskih polja, neeksplodiranih avionskih i drugih granata, kao i ukopanih skladišta naoružanja;
-kod plitkih geoloških istraživanja gde se uglavnom koristi za definisanje najplićih slojeva, a u krečnjacima, mermerima i peščarima, i šljunkovima, gde ukazuje na razlome, slojevitost, pukotine i kaverne.


7. Mogućnost primene geodetskih podataka pri georadarskim istraživanjima

Snimanja georadarom se obavljaju kretanjem odgovarajuće antene po tlu ili nekoj površini, duž unapred određene trase (georadarski profil). Dobijeni podaci se odnose na prostor vertikalno ispod antene. Horizontalna osa na georadarskim profilima predstavlja rastojanje duž profila koje prelazi antena na površini terena. U zavisnosti od ispitivane površine snimanja se mogu obavljati duž jednog ili paralelno postavljenih više georadarskih profila. Time je neophodna primena preciznog određivanja položaja tačaka koje definišu georadarske profile, kako bi korisnik georadarskih snimaka jasno u prostoru definisao oblast istraživanja.

Slika 4

U toku georadarskih ispitivanja u okolini mosta Sloboda u Novom Sadu korišćena je GPS metoda kojom su date koordinate početnih i krajnjih tačaka georadarskih profila (slika 4). Upotrebom ove metode precizno su određene prisutne anomalije.

Potrebno je naglasiti da radi preciznijeg definisanja tačaka georadarskih profila potrebno je uvesti primenjenu geodetsku metodu GPS. Moguće postavljanje prijemne antene GPS-a na georadarsko vozilo, posebno kada se rade snimanja stanja kolovoznih konstrukcija na dužim georadarskim profilima. Ova primena bi u mnogome olakšala interptertaciju snimljenih georadaskih poodataka, koje bi njihov korisnik mogao u potpunosti primenjivati.

8. Zaključak

Georadarska snimanja su kontinualna a moguće je registrovati do 51 podatak u sekundi. Usled toga, snimanja ovom metodom imaju vrlo visoku rezoluciju. Od izbora antene zavisi dubina do koje signal dospeva, ali pri tome treba znati da antene koje emituju signal više frekvencije imaju i veću rezoluciju, ali manju dubinu prodiranja signala (do 5 m). Snimanja se inače obavljaju kretanjem odgovarajuće antene po tlu (ili nekoj površini), duž unapred predviđene trase (georadarski profil). Dobijeni podaci se odnose na prostor vertikalno ispod antene. Ispitivanje neke površine se postiže snimanjem duž paralelno postavljenih georadarskih profila. Time je neophodna primena preciznog određivanja položaja tačaka koje definišu georadarske profile, kako bi korisnik georadarskih snimaka jasno u prostoru definisao oblast istraživanja.

Georadarski sistem predstavlja jednu od najsavremenijih geofizičkih metoda, koja se karakteriše:
- najvećom rezolucijom snimanja (najvećim brojem registrovanih podataka po jednom metru, kao i mogućnošću uočavanja najsitnijih detalja),
- potpuno je nedestruktivna (ne oštećuje ispitivani objekat),
- prikupljanje podataka obavlja se veoma brzo.

Zbog prethodno navedenog, geradarska metoda je našla primenu u ispitivanju u mnogim oblastima ljudske aktivnosti. Neke od značajnijih mogućnosti primene georadara su:

- kod svih vrsta građevinskih objekata za ispitivanje terena pre početka gradnje (u fazi projektovanja), za kontrolu izvršene gradnje (stanje betona, stanje kontakta betona i tla, kontrolu postavljanja armature, sleganja terena...), za kontrolu objekata u toku eksploatacije i prilikom sanacije mogućih oštećenja;

- kod kapitalnih objekata kao što su brane, hidroelektrane, termoelektrane, tuneli i mostovi;

- kod saobraćajnih objekata i to: kod ispitivanja aerodroma, autoputeva, železničkih pruga i metroa;

- u arheologiji pre početka iskopavanja, za okonturivanje nalazišta i u toku samog iskopavanja da bi se ukazalo na fine detalje;

- kod ispitivanja komunalne infrastrukture, georadar se koristi za detektovanje svih mogućih cevi kao i lociranje mesta havarijskih oštećenja;

- u vojne svrhe za detektovanje minskih polja, neeksplodiranih avionskih i drugih granata i ukopanih skladišta naoružanja;

- kod plitkih geoloških istraživanja gde se uglavnom koristi za definisanje najplićih slojeva do 20 m dubine.

Geradarska metoda je sofisticirana elektromagnetska geofizička metoda. U cilju jasnog prostornog definisanja oblasti istraživanja i preciznog definisanja tačaka georadarskih profila u georadarska istraživanja je neophodno uvesti geodetsku GPS metodu.

Geomagnetski zavod ima iskustvo u primeni georadarske metode pri istraživanju stanja kolovozne konstrukcije, detektovanja podzemne infrastrukture i kao kontrolna metoda nakon rasčišćavanja terena od neeksplodiranih ubojnih sredstava

LITERATURA

1. LOKIN P. I DR. : Primena georadara u geotehničkim istraživanjima, Međunarodni skup "Pravci razvoja geotehnike", Beograd, (1996)
2. SMEMOE M.C. : Processing and Visualization of Ground Penetrating Radar Data for Assessing Natural Hydrogeologic Conditions, Department of Civil Engineering Brigham Young University, 2000.
3. SRETENOVIĆ B. I DR. : Mogućnost primene georadara, "Voda i sanitarna tehnika", časopis udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Beograd, br.4, juli 1996